Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013
THE CROODS - THAY ĐỔI LÀ RỦI RO HAY CƠ HỘI ?

Hi bạn, Mình xin bắt đầu bài viết này bằng một câu hỏi: THAY ĐỔI MANG ĐẾN RỦI RO HAY CƠ HỘI CHO BẠN ? Nếu bạn nào chọn rủi ro thì...